• +48 61 81 72 981
  • biuro@tbs-swarzedz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu STBS Sp. z o.o. w Swarzędzu

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że STBS Sp. z o.o. w Swarzędzu od dnia 01.01.2023 r. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.plPrzebudowa klatki schodowej oraz przebudowa pomieszczeń pierwszego piętra Centrum Aktywności Seniora w budynku mieszkalno – usługowym przy
ul. Piaski 4 w Swarzędzu nr STBS.271-01/2024Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zmianę sposobu użytkowania mieszkania na piętrze na lokal zajęć terapeutycznych dla podopiecznych OPS nr 2023/BZP 00381091Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnętrznej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek
mieszkalno - usługowy przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu nr 2022/BZP 00484788Termomodernizacja budynków przy ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie nr STBS.271-02/2022Termomodernizacja budynków przy ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie nr STBS.271-01/2022

NASZE OBIEKTY