• +48 61 81 72 981
 • biuro@tbs-swarzedz.pl


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w STBS Sp. z o.o. w Swarzędzu

Na podstawie USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. STBS Sp. z o.o. w Swarzędzu informuje:

   1. Administratorem danych jest STBS Sp. z o.o. w Swarzędzu ul. Wrzesińska 13, tel:61 817 29 81.
   2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych tel:61 817 29 81, e-mali: agnieszka.borowiak@tbs-swarzedz.pl.
   3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, od osoby której dane dotyczą.
   4. Dane osobowe w uzasadnionych prawem przypadkach mogą być przesyłane do instytucji państwowych, samorządowych, sądowych, komorniczych i innych jeżeli przekazywanie jest sporadyczne i niezbędne w związku z umową lub roszczeniem- niezależnie od rodzaju postępowania: sądowego lub administracyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania pozasądowego.
   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   6. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od dat obowiązującej umowy zawartej z STBS sp. z o.o. w Swarzędzu oraz do 10 lat po zakończeniu umowy.
   7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
   8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli konieczność przetwarzania danych nie wynika z zawartej umowy.
   9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00.
   10. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
   11. Administrator danych nie dokonuje profilowania.

Tresć klauzuli informacyjnej dostępna do pobrania: klauzula_informacyjna.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w obiektach należących i zarządzanych przez
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

   1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 13, 62-020 Swarzędz.
   2. Monitoringiem wizyjnym objęta jest (może być) cała zewnętrzna i wewnętrzna część budynków należących do albo zarządzanych przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 13, 62-020 Swarzędz.
   3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” informuję, że:
   a) administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 13, 62-020 Swarzędz. Dane do korespondencji: Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińska 13, 62-020 Swarzędz, lub adresem e-mail: biuro@tbs-swarzedz.pl;
   b) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Wrzesińska 13, 62-020 Swarzędz, lub adresem e-mail: biuro@tbs-swarzedz.pl;
   c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
   d) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
   e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   f) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 3 miesięcy z kamer na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
   g) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
   h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Tresć klauzuli informacyjnej dostępna do pobrania: klauzula_informacyjna dot. monitoringu wizyjnego.pdf

NASZE OBIEKTY